22. HAC SURESİNDEN TÜRKÇE MEALLER VE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

    22.HAC SURESİ 78: İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla;                                 
Kıyamet saatinin sarsıntısı;
    1.Ey insanlar! Rabbinize karşı yanlış yapmaktan sakının! O saatin1 depremi, gerçekten büyük bir şeydir. 2. Onu göreceğiniz gün, emzikli her kadın emzirdiği yavruyu unutmuş, her gebe kadın da düşük yapmış halde olur. İnsanları sarhoş görürsün, oysa sarhoş değillerdir ama Allah’ın azabı pek çetindir2.

    Açıklamalar 1;
    (1).Yanlış yolda gidenleri, şiddetli bir şekilde sarsacak olan saat, yeniden diriliş saatidir.

    (2). Allah, vereceği cezayı, kulunun suçuna bağlamıştır. Çetinlik, işlenen suçun karşılığının bir misli artırılacak olmasındandır.
      ———————————————————————————————————————————————
    Allah insanları, mezardan kalkış günü yeniden yaratacaktır;
    5. Ey insanlar! Yeniden dirilme konusunda şüpheniz varsa (düşünün): Sizi topraktan, sonra döllenmiş yumurtadan, sonra rahim duvarına asılı embriyodan, sonra da yapısı belli belirsiz bir çiğnem et parçasından1 (aşamalı olarak) yarattık. Bu bilgi, yeniden dirilmeyi size açıklamamız içindir. Yaşamasını uygun gördüğümüzü belli bir süreye kadar rahimlerde tutar, sonra sizi bir bebek olarak çıkarırız. Sonra da güçlü kuvvetli hale gelesiniz diye (yaşatırız). Kiminiz vefat2 ettirilir, kiminiz de ömrünün en düşkün çağına kadar yaşatılır ki bilirken bilemez hale gelsin. Toprağı da kupkuru görürsün ama üzerine suyu indirdik mi kıpırdar, kabarır ve her güzel bitkiden erkekli dişili bitirir3.

    6. Bunu anlatmamızın sebebi şudur: Allah gerçek ilahtır, o ölülere hayat verir ve her şeye bir ölçü koyar.
    Açıklamalar 1;
    (1).
Isırılıp bırakılmış et parçasında dişler iz bırakır. Gelişmekte olan embriyonun omurga kemiklerinin oluşmaya başladığı bölgedeki görüntüsü bu şekildedir.

    (2). Vefat, ruhun bedenden ayrılmasıdır. Ruh bedenden iki durumda ayrılır, biri uykuda, diğeri de ölüm sırasında olur. Allah, hem uyuyan hem de ölen kişinin ruhunu koruma altına alır. Uyuyan kişinin ruhu, uyandığında, ölen kişinin ruhu da vücut, ahirette tekrar yaratıldığında geri döner (6/60, 39/42).
    (3). İnsanın yeniden dirilişi, bir tohumun toprak altında oluşumu gibidir (7/25, 30/19, 43,11).
     ———————————————————————————————————————————————
     Dünyayı da ahireti de kaybedenler;
    11. Kimi insanlar da Allah’a sınırda kulluk eder. Eline bir imkân geçince onunla mutlu olur; başına bir sıkıntı gelince de yönünü değiştirir. Böylesi, dünyayı da kaybeder âhireti de. Apaçık kayıp işte budur! 12. Kendisine zararı olmayacak, bir fayda da sağlamayacak şeyleri Allah ile arasına koyarak ona yalvarır. Pek derin sapıklık işte budur! 13. Kendisine yarardan çok zarar vereceği kesin olan birine de yalvarır. O kişi, ne kötü dost ve ne kötü yoldaştır!
    ————————————————————————————————————————————————

     Cennetlikler;
    14. Allah, inanıp güvenen ve iyi işler yapanları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Allah dilediğini yapar. 15. Her kim Allah’ın dünyada da ahirette de kendisine yardım etmeyeceğini düşünecek hale gelirse hemen bir sebeple göğe uzansın (Allah’a el açsın)1 ve (başkasına yalvarmayı) kessin2 de bu çözüm yolunun kendisini öfkelendiren şeyi kesinlikle giderip gidermediğini görsün! 16. İşte böyle… Kur’an’ı açık ayetler olarak indirdik. Allah isteyen kişiyi yoluna kabul eder.

    Açıklamalar 1;
    (1). Göğe yönelmek ellerini göğe açarak Allah’a yönelmek ona dua etmektır (2/144, 43/84, 67/16-17).
    (2).  22/12-13 deki ayetlerde sözü edilen varlıklara yalvarmayı bıraksın.
    Allah istediği kimseyi yoluna kabul eder. Yaptığından sual olunmayacak olan Allah hem kendisi hem de yarattıkları için kural koyduğunu ve bu çerçevede davranacağını ve hesap soracağını bildirmiştir. 
 ———————————————————————————————————————————————–
      Allah ahrette inananlarla inanmayanların arasını ayıracaktır;
    17. (Kur’an’a) inananlar ile Yahudiler1, Sâbiîler2, Hristiyanlar3, Mecusiler4 ve bir de (Allah’a) ortak koşanlar var ya! Allah kıyamet (mezardan kalkış) günü onların arasını ayıracaktır5. Allah, her şeye şahittir.
    Açıklamalar 1;
    (1).”Yahudi” kavramı, Yakub a.s.’ın oğullarından Yahuda’nın soyundan gelir. Kur’an’ın indiği dönemde de “Yahudilik” doğru veya yanlış İsrailoğullarının tüm dini geleneğini ifade etmekteydi.
    (2). Sâbiîler, Yahya a.s.’a inen (19/12) ve Ginza adı verilen kitaba inanırlar. 

    (3). Hristiyan anlamında “Nasrânî (Nasara)”, Îsâ a.s.’ın yardım talebine havârilerin olumlu cevap vermeleri sebebiyle “yardım etme” anlamındaki nasr kökünden veya İsa’nın memleketinin adı olan Nâsıra’dan türetildiği söylenir.
    (4)  Mecusîler (Zerdüştiler), ateşe tapanlar olarak bilinir. Oysa Zerdüştün getirdiği öğretiler, tek tanrı olan Ahura Mazda’ya dayandırılır. Sonradan bu kitaba din adamları tarafından yorumlar eklenmiş ve Zend adında yeni kutsal metinler oluşturulmuştur. Bu metinlerde abdest, beş vakit namaz, kurban gibi birçok ibadet yer almaktadır.  
    (5). Kendisine bir elçinin tebliği ulaşmayan kimse, sadece bile bile şirk koşmaktan ve bildiği doğrulardan sorumlu tutulur.
    ——————————————————————————————————————————————-

     Bütün varlıklar Allah’a secde ederler;
    18. Görmedin mi, göklerde olanlarla yerde olanlar, Güneş, Ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde ediyor (boyun eğiyor); insanların birçoğu da azabı hak ediyor. Allah’ın değersiz kıldığını, kimse değerli hale getiremez. Allah, gerekli gördüğü şeyi yapar.
     ————————————————————————————————- —————————————–

    Cennetlikler, Cehennemlikler;
    23. İnanıp güvenen ve iyi işler yapan tarafı ise Allah, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlara altın bileklikler ve inciler takılacak, oradaki elbiseleri ipekten olacaktır. 24. Onlar sözün güzeline yöneltilmiş, her şeyi mükemmel yapanın yoluna kabul edilmiş kimselerdir.
    25. Kafirlik edenler, Allah’ın yolundan, orada yaşayan ve dışarıdan gelen her insan için eşit seviyede kıldığımız Mescid-i Haram’dan engelleyenler… Kim ki orada haktan uzaklaşmak, zulüm yapmak isterse ona acıklı bir azap  tattıracağız.   

    İlgili ayetler;
     *Sözün en güzeli önceki kitapları tasdik eden ve onlardan sonra gelen Kur’an’dır 39/18.
* Sözü dinleyip en güzeline uyanları, Allah’ın doğru yola ileteceği müjdesini ver. Onlar, sağlam duruşlu olanlardır
 39/18

      ———————————————————————————————————————————————
    Haccın ilanı ve Kabe’yi tavaf;
    26. Bir gün o Beyt’in olduğu yere1 İbrahim’i yerleştirmiş ve ona şöyle demiştik: “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, kıyam, rüku ve secde edenler (namaz kılanlar) için Beytimi tertemiz tut!”. 27. İnsanlara haccı ilan et2; ister yaya olarak ister dağlar arasındaki yolları aşan bitkin binekler üzerinde sana gelsinler. 28. Kendilerine olan faydalarını yaşayarak görmek ve Allah’ın onlara rızık olarak verdiği en’am cinsi hayvanlar üzerine3, bilinen günlerde (Kurban bayram günleri) onun adını anarak kurban kesmek için (gelsinler). (Ey Kurban kesenler!) Onlardan siz yiyin, fakir olup zor durumda kalana da yedirin.

    29. Geldikten sonra tefeslerini (Arafat ve Müzdelife vakfelerini) yapsınlar3, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atîk’te (Harem bölgesi içinde) art arda tavaflar yapsınlar4. 30. Hac ibadeti işte böyledir. Kim Allah’ın dokunulmaz kıldığı şeylere saygı gösterirse Rabbinin katında onun için iyi olur. Size bildirilenler hariç, en’am (koyun, keçi, sığır, deve) size helal kılınmıştır. O pisliklerden; putlardan uzak durun! Gerçek dışı sözlerden de uzak durun!
    31. Doğrudan Allah’a yönelmiş, ona şirk koşmamış kimseler olun! Her kim Allah’a şirk koşarsa gökten düşmüş de onu kuşlar kapışıyor ya da rüzgâr onu uzak bir yere savuruyor gibi olur. 32. Şirk koşanın hali işte böyledir. Kim Allah’a kulluğun simgelerine saygı gösterirse (bilsin ki) bu saygı, kalplerdeki takvadan kaynaklanır.
    Açıklamalar 1;
    (1). Arap dilinde beyt, gece kalınabilecek yerdir. “İnsanlar için kurulan ilk Beyt, Bekke’dedir” (3/96). “Bir yolunu bulanların o Beyt’te hac yapması, Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır.” (3/97). Bekke, ekin bitmeyen bir vadidir. Mekke, Allah tarafından güvenli hale getirilmiş ve dünyanın her yerinden her türlü ürünün insanlara ulaştırılabileceği özellikte kılınmıştır (2/125-126). İbrahim a.s, oğlu İsmail ile birlikte Kâbe’yi, eski temelleri üzerine yeniden bina ettikten sonra Allah ona, hac ve umre ibadetlerinin yapıldığı yerleri göstermiş ve o yerlere Makam-ı İbrahim adını vermiştir (3/97). Bekke Vadisini içinde barındıran şehrin adı Mekke’dir. Kâbe’ye de beyt denir.

    (2). Buradaki ilan, herkesin bildiği hac ibadetinin tekrar başladığının duyurulmasıdır. Adem a.s.’dan beri hac ibadeti yapılan bu yerler, Nuh tufanında kaybolmuştu. İbrahim ve İsmail a.s, Kabe’nin yerini tespit edip eski temelleri üzerinde yükselttikten sonra, Allah onlara hac ibadetinin yapılacağı diğer yerleri de gösterdi. Sonra da haccı ilan etmesini emretti.
    (3). Hac ibadeti yapanların ilk görevleri, Arafat ve Müzdelife vakfeleridir. Burada bu iki görevi ifade için tefes kelimesi kullanılmıştır. Urve b. Mudarris dedi ki, Allah’ın Resulüne geldim ve dedim ki, “Ya Resulallah, Tay dağından geldim. Bineğim perişan oldu, kendimi de yordum. Vallahi üzerinde beklemediğim bir kum tepesi olmadı, ben hacı olabilir miyim?” Resulullah s.a.v. dedi ki “Kim bizimle birlikte şu namazı kılar ve daha önce gece veya gündüz Arafat’a gelmiş olursa haccını tamamlamış, tefesini yerine getirmiş olur”.
    (4). Tavaf, bir şeyin çevresinde yürüme anlamındadır. Art arda  gidilen yerler, üç veya dört gün gidilecek olan Mina’da şeytan taşlama yerleri, Kabe, Safa ve Merve’dir.
     ——————————————————————————————————————————————–
    Her toplum için kurban kesme;                                                                                  
    34. Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği en’am cinsi hayvanları1, onun adını anarak kessinler diye her ümmet için bir kurban kesme zamanı belirledik2. Hepinizin ilahı bir tek ilahtır; öyleyse sadece ona teslim olun. Sen içten boyun eğenlere müjde ver (11/23)!
    35. Onlar; Allah anılınca yürekleri titreyen, başlarına gelenler karşısında sabırlı davranan (duruşunu bozmayan), namazı düzgün ve sürekli kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra harcayan kimselerdir.   
    36. Sizin için de (en’amın) bedence gelişimini tamamlamış olanlarını Allah’a kulluğun simgelerinden yaptık. Onların size yararları vardır. Sıra sıra dururlarken üzerlerine Allah’ın adını anarak kesin! Yanları yere yapıştığı zaman onlardan yiyin, istemeyene de isteyene de yedirin! Şükredesiniz (görevlerinizi yerine getiresiniz) diye onları bu şekilde sizin hizmetinize verdik.
37. Onların etleri de kanları da Allah’a ulaşmaz. Ama ona sizin takvanız (Allah’a karşı yanlış yapmaktan sakınma duygunuz) ulaşır. Onları bu şekilde sizin hizmetinize verdi ki sizi doğruya yöneltmesine karşılık Allah’ı tekbirlerle anasınız (bayram namazı kılasınız]). Sen güzel davrananlara müjde ver!
    Açıklamalar 1;
    (1). En’am; koyun, keçi, sığır ve devedir (6/142-144).  (2). Mensek: Kurban kesme yeri, kurban kesme zamanı ve kurban anlamlarına gelir. (3). Tekbir, Allah’ın yüceliğini dile getirmek, “Allahu Ekber” diyerek onu zikretmektir. Kurbanla ilgili hükümler zikredildikten sonra tekbir getirme emri verildiği için bu emir, bayram namazını göstermektedir. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Benim zikrim için namazı düzgün ve sürekli kıl!” (20/14).  
    Nebimiz, Ramazan ve Kurban Bayramlarında, eşlerini ve kızlarını namaz kılınan yere çıkarır, bütün kadınların gelmelerini de emrederdi. Burada ‘namaz kılın‘ değil ‘tekbir getiresiniz’ denildiği için bu emir namazın içindeki tekbirlere de işaret etmektedir. Bayram namazlarını diğer namazlardan ayıran bu tekbirlerdir (2/185).
    Açıklamalar 2;
    Kurban kesme ibadeti (Hac 22/34): Kurban kesme ibadetini, Allah’a olan teslimiyetin ve saygının bir sembolü olarak anlamak ve Allah’a yaklaşmaya bir vesile olarak görmek gerekir. Bütün ibadetler, bizim manevi gelişmemiz ve manevi hastalıklarımızın tedavisi için Allah’ın yazdığı reçetelerdir. Namaz, zekat, oruç, hac, zikir, tesbih birer reçetedir.   

     Kurban kesmede maksat kan akıtmaktır ve Allah yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacağını göstermektir. Çünkü Allah Hz. Peygambere “Rabbin için kurban kes” 108/2 diyor. Yüce Allah diyor ki, sizin tanrınız benim! Hayvana tapmayın, onu yemeniz için rızık olarak size ben verdim. Bana teslim olun. İşte bu, tevhit inancı eğitimidir. O halde kurban kesmenin amacı, Allah’ın dışındaki sahte tanrıları kesiyoruz demektir. Allah’a teslim olma, kurban kesme ile olur. Sağ bir hayvanı fakirlere bağışlama ile kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz.
     Kurban ibadetinin hükmü:  En’am cinsi hayvanları (Koyun, keçi, sığır, deve) üzerlerine O’nun ismi anılsın diye, kurban ibadeti maksadıyla kurban kesilmesi; 1. Kevser suresi 108/2. ayete göre Hz. Peygambere, 2. 22/34 ve 67. ayetlere göre her topluma, 3.22/28.ayete göre de hac görevini yerine getirmek için Mekke’ye gitmiş olan müminlere farz kılınmıştır. Bir toplumda kurban kesenler varsa, diğerlerinin imkanları olsa bile kurban kesmeleri farz değildir. Ama keserlerse farz sevabını alırlar. Bu görev, Hanefilere göre vacip, diğer mezheplere göre sünnettir. Besmele çekilmesi sadece, hayvanı Allah için kurban kesmede farzdır.                                                                                                            A. Bayındır      
Toplum için kurban kesmek, imkanı olanlar için sünnettir. Kesmezlerse cezası yoktur”.                                        S. Ateş

     ——————————————————————————————————————————————

    Allah, inanıp güvenenleri korur;
    38. Allah, inanıp güvenenleri korur. Allah, hainlikte ve nankörlükte direnip duranların da hiç birini sevmez. 39. Kendilerine savaş açılanlara, haksızlığa uğratılmaları sebebiyle savaş izni verildi. Allah, onlara yardımın elbette kuralını belirlemiştir.

    40. Onlar sırf “Rabbimiz Allah’tır.” dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılanlardır. Eğer Allah, insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla engellemese manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah’ın adı çokça anılan mescitler kesinlikle yerle bir edilirdi. Allah, kendine (dinine) yardım edene elbette yardım eder. Güçlü ve daima üstün olan Allah’tır. 41. Onlar; kendilerine yeryüzünde güç ve imkan versek namazı özenle ve sürekli kılan, zekatı veren, marufun (iyi şeylerin yapılmasını isteyen), münkerden (kötü şeylerden) sakındıran kimselerdir. Her işin sonu Allah’a varır. 
     ———————————————————————————————————————————————
     Yanlış yapan eski halkların maruz bırakıldıkları felaketler;
    42. (Halkın) Seni yalanlıyorsa (bil ki) bunlardan önce Nuh’un halkı, Ad ve Semud da (kendilerine gelen elçileri) yalanlamışlardı. 43. İbrahim’in halkı ile Lut’un halkı da aynısını yapmıştı. 44. Medyenliler de öyle. Musa da yalanlandı. O kafirlere önce süre tanıdım, sonra onları yakaladım. Benim de onları tanımamam neymiş, (görün)!

    45. Nice kenti, yanlış işler yaparlarken helak ettik. Artık (duvarları) tavanlarının üstüne çökmüş haldedir. Kullanılmayan nice kuyular ve muhteşem köşkler vardır. 46. (Kafirlik edenler) Yeryüzünü gezip dolaşmadılar mı ki kendisiyle doğru bağlantı kuracakları kalpleri, dinleyecekleri kulakları oluşsun! Şu bir gerçek ki, gözler kör olmaz ama göğüslerdeki kalpler kör olur.
      ——————————————————————————————————————————————-

    Müminlere değerli rızık, kafirlere yakıcı ateş;                                                      
    49. De ki: “Ey insanlar! Ben sizler için sadece açık bir uyarıcıyım. 50. İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar için bağışlanma1 ve değerli rızık vardır. 51. Ayetlerimizi etkisiz kılmaya çalışanlar var ya, işte onlar yakıcı ateşin ahalisidirler!”
    (1). İstiğfar, “söz ve davranışla mağfiret talep etmek”tir. Mağfiret ise, Allah’ın, kulunu azaptan korumasıdır .
    ———————————————————————————————————————————————–
     Şeytanın, nebilerin işlerine vesvese karıştırması;
    52. Senden önce gönderdiğimiz hiçbir resul ve nebi yoktur ki bir şeyi arzu ettiğinde şeytan onun arzusuna bir şey katmış olmasın1. Ama Allah, şeytanın kattığını giderir, sonra âyetlerini (onların zihinlerinde) sağlamlaştırır. Allah, daima bilen ve kararları doğru olandır.
    Açıklamalar 1;
    (1). Şeytan doğru yolun üstünde oturur. O yoldan ayrılmayan nebi ve resuller de onun vesvesesine maruz kalırlar. Ama bu vesvese vahiy sırasında olmaz. Allah, bunun için tedbirler almıştır.
     *Bizler, içimizden geçenlerden değil içimizde olanlardan sorumluyuz (2/284). İçimizde olan iman, içimizden geçen vesvesedir. İnsan ve cin vesvesesinden kurtulmak ancak, Kur’an ve onda geçen emir ve yasaklara tam uymakla olur(7/201-2)    
    ——————————————————————————————————————————————–
    Ahrette; müminlere cennette, kafirler ise azap içinde olacaktır;
    56. O gün tüm yetki Allah’ındır. Aralarında o hükmedecektir. İnanıp güvenen ve iyi iş yapanlar nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. 57. Ayetlerimizi görmezlikte direnen ve onlar karşısında yalana sarılanlar var ya işte onlar için alçaltıcı bir azap vardır. 58. Allah yolunda hicret eden, sonra öldürülen veya ölenleri Allah, elbette güzel bir şekilde rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.
      ——————————————————————————————————————————————-
    Allah’ın nitelikleri;
    61. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar1. Allah daima dinleyen ve görendir. 62. Bunların sebebi şudur: Allah gerçek ilahtır; onunla aralarına koyup yardıma çağırdıklarının ilahlığı ise gerçek dışıdır (uydurmadır). Allah daima yücedir, büyüktür. 63. Allah’ın gökten su indirdiğini, böylece yeryüzünün yemyeşil hale geldiğini görmedin mi? Allah, lütufkâr olan ve her şeyin iç yüzünü bilendir.
     64. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve yaptığını mükemmel yapan, elbette Allah’tır. 65. Allah’ın, yerde olan her şeyi ve koyduğu kanuna göre denizde akıp giden gemileri hizmetinize verdiğini, yere düşmesin diye göğü tuttuğunu görmedin mi? Onun izniyle düşerse başka. Allah, insanlara karşı pek şefkatlidir, ikramı boldur. 66. Size hayat veren, sonra öldüren, sonra tekrar hayat verecek olan O’dur. Yine de insan, nankörlük eder durur.
   
Açıklamalar 1;
    (1). Gece ile gündüz, güneş ve ay gibi kendi yörüngesinde dönen ayrı varlıklardır (36/40). Dünyanın Güneş ile yaptığı açının daima değişmesi gece ile gündüzün uzayıp kısalmasına sebep olur. Gece gündüzün içine girince gece kısalır, gündüz uzar. Gündüz gecenin içine girince de gece uzar, gündüz kısalır

     ——————————————————————————————————————————————–

    Her toplum için kurban ibadeti;
    67. Her ümmet için kurban kesecekleri ortak bir zaman belirledik. Öyleyse bu konuda seninle çekişmesinler. Sen Rabbine çağır. Sen kesinlikle dosdoğru bir yol üzerindesin. 68. Seninle tartışırlarsa de ki: “Allah ne yaptığınızı çok iyi biliyor.” 69. Allah, kıyamet (mezardan kalkış) günü, anlaşmazlığa düştüğünüz konularda aranızda hükmünü verecektir.

   *Kurban kesmek, her toplum için farz bir görevdir.
     ——————————————————————————————————————————————–
    Allah, cehennem ateşini kafirlere söz vermiştir;                                                          
    70. Bilmez misin ki Allah, gökte ve yerde olan her şeyi bilir. Bunların yazılı bir kaydı tutulur. Bu, Allah’a için kolaydır. 71. Allah’ın, hakkında hiçbir delil indirmediği veya hakkında bir bilgilerinin olmadığı şeyi Allah ile aralarına koyup kulluk ederler. Bu yanlışı yapanların, hiçbir yardımcısı olmaz.
    72. Onlara ayetlerimiz, birbirini açıklayacak şekilde bağlantılarıyla birlikte okunduğunda, kafirlik edenlerin (görmezden gelenlerin) inkarcı tavrını yüzlerinden okursun. Kendilerine ayetlerimizi birbirini açıklayacak şekilde bağlantılarıyla birlikte okuyanlara neredeyse saldıracak gibi olurlar. De ki: “Size bundan da kötüsünü bildireyim mi? Cehennem ateşi! Allah onu, kafirlere söz vermiştir. Ne kötü hale gelmektir o!”
     ———————————————————————————————————————————————

    İnsanlara hitap;
    73. Ey insanlar! Size bir örnek veriliyor; onu dinleyin. Allah ile aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız bir araya gelseler bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa onu geri alamazlar. İsteyen de aciz, kendisinden istenen de!

    74. Allah’a hak ettiği ölçüde değer vermediler. Allah, kesinlikle güçlü ve daima üstündür. 75. Allah, meleklerden de; insanlardan da elçiler seçer. Allah daima dinler ve görür. 76. Allah onların önlerinde olanı da arkalarında kalanı da bilir. Bütün işler, Allah’a arz edilir.  
     ——————————————————————————————————————————————-
    Müminlerin görevleri;
    77. Ey inanıp güvenenler! Rükû edin, secde edin ve Rabbinize kulluk edin! İyi işler yapın ki umduğunuza kavuşasınız.

    78. Allah uğrunda, hakkıyla cihad edin! O sizi seçti (3/110, 164). Bu dinde size bir zorluk oluşturmadı (2/286, 5/6). Atanız İbrahim’in dini yaşama biçimine uyun! Allah hem daha önce hem de bu kitapta sizleri “Müslimler (tam teslim olanlar)” diye adlandırdı ki bu resul size örnek olsun, siz de insanlara örnek olasınız (2/143, 33/21). Öyleyse namazı düzgün ve sürekli kılın, zekâtı verin ve Allah’a sıkı sarılın!(3/101). O sizin en yakınınızdır. O ne güzel yakın ve ne güzel yardımcıdır! (8/41).
    —————————————————————————————————————————————–